คณิตศาสตร์ ศลิษา

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การบวก การลบ เศษส่วน

ส่     
       วิธีการหาผลบวกของเศษส่วน  สามารถทำได้ดังนี้
       หา  ค.ร.น. ของตัวส่วน
       ทำเศษส่วนแต่ล่ะจำนวนให้มีตัวส่วนเท่ากัน ค.ร.น. ที่หาได้จากข้อ  1
       บวกตัวเศษเข้าด้วยกันโดยที่ตัวส่วนยังคงเท่าเดิม


 ส่
      การลบเศษส่วน ใช้หลักการเดียวกันกับการลบจำนวนเต็ม คือ
        ตัวตั้ง  -  ตัวลบ  =  ตัวตั้ง  +  จำนวนตรงข้ามของตัวลบ
1 ความคิดเห็น: